top of page

         Silverex

           podle

   BAU-ART-TEC GmbH

Roderstr. 42,

85055 Ingolstadt
Německo

Telefon: 0841 99 36 07 20
Fax: 0841 99 36 07 22

E-mailem: info@bau-art-tec.de

Komerční registr:
Okresní soud v Ingolstadtu
HRB 8883

DIČ: 124/122/11942


DIČ: DE320185495
Finanční úřad Ingolstadt

logo silverex.png

         podle 

Bau-Art-Tec GmbH

Zřeknutí se odpovědnosti / Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich stránkách. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo s hrubým obsahem existuje vina z nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování.

2. Reference a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hyperlinky"), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by byl autor seznámen s obsahem a bylo to technicky možné a rozumné aby tak učinil, aby zabránil použití nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / propojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference umístěné v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených autorem, jejichž obsah může být přístupné externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku bez licence, zvukové dokumenty, videosekvence a texty . Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky! Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Soukromí

Je-li dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vkládání těchto údajů probíhá na výslovně dobrovolném základě. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno bez poskytnutí těchto údajů nebo poskytnutím anonymních údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

5. Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Inc., USA ("Google"). Google Adsense používá takzvané „cookies“ (textové soubory), které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Google Adsense také používá ke sběru informací takzvané „web beacons“ (malá neviditelná grafika). Pomocí webového majáku lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webu. Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky s ohledem na reklamy, k sestavení zpráv o aktivitě na webové stránce a reklam pro provozovatele webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie na pevný disk a zobrazování webových majáků můžete zabránit tak, že v nastavení prohlížeče zvolíte „neakceptovat soubory cookie“ (v MS Internet Explorer v části „Doplňky > Možnosti internetu > Ochrana dat > Nastavení“; ve Firefoxu pod „Doplňky > Nastavení > Soukromí > Soubory cookie“); rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

6. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

7.Facebook

Tato webová stránka používá pluginy od poskytovatele Facebook.com, které poskytuje Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé našeho webu, na kterém je nainstalován plugin Facebook, jsou tímto informováni, že plugin naváže spojení s Facebookem, které bude přeneseno do vašeho prohlížeče, aby se plugin objevil na webu. Dále jsou data prostřednictvím používání předávána serveru Facebook, který obsahuje informace o vašich návštěvách webových stránek na naší domovské stránce. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že údaje o používání jsou přiřazeny k jejich osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile aktivně používáte plugin Facebook jako přihlášený uživatel Facebooku (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo pomocí funkce komentáře), jsou tato data přenesena na váš Facebook účet a zveřejněna. Tomu se můžete vyhnout pouze tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu na Facebooku. Další informace o používání údajů Facebookem naleznete v předpisech o ochraně údajů na Facebooku.

8. Platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti/zřeknutí se odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Zdroj: Haftausschluss.org , Disclaimer Template & the Data Protection Act

bottom of page