top of page
logo silverex.png

         podle 

Bau-Art-Tec GmbH

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky
obsah

1. Rozsah
2. Uzavření smlouvy
3. Právo na odstoupení od smlouvy
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a přepravní podmínky
6. Výhrada vlastnického práva
7. Odpovědnost za vady (záruka)
8. Odpovědnost
9. Rozhodné právo
10. Jurisdikce
11. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Bau-Art-Tec GmbH (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny smlouvy na dodávku zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavře s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud nebylo dohodnuto něco jiného. Rozhodující je znění těchto všeobecných obchodních podmínek platné v době uzavření smlouvy.
1.2
 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.
2.2
 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závaznou nabídku smlouvy se zbožím obsaženým v nákupním košíku.
2.3
 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,                           

  • zasláním zákazníkovi písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, popř.

  • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, popř

  • tím, že po zadání objednávky požádá zákazníka o platbu.                                          

Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.

2.4 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím uložen a po odeslání objednávky zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. emailem, faxem nebo dopisem) spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. . Text smlouvy je navíc archivován na webových stránkách prodávajícího a může jej bezplatně vyvolat zákazník prostřednictvím svého zaheslovaného zákaznického účtu zadáním příslušných přihlašovacích údajů, pokud má zákazník vytvořen zákaznický účet v v internetovém obchodě prodávajícího před odesláním objednávky.
2.5
 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.
2.6
 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.
2.7
 Zpracování a kontaktování objednávky obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávky. Zákazník musí zajistit správnost jím uvedené e-mailové adresy pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají v zásadě právo na odstoupení od smlouvy. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na naší domovské stránce.
3.2
 Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání, než je nejlevnější nabízené standardní dodání námi máme) nejpozději po čtrnácti dnech ode dne, kdy jsme zboží obdrželi. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Náklady na vrácení produktu poneseme pouze v případě vady produktu.

Tipy:

A) Než bude možné zboží vrátit, musíte si na naší domovské stránce vyžádat číslo pro vrácení. V závislosti na důvodu vrácení vám poté bude e-mailem zaslán štítek pro vrácení. Žádáme vás však, abyste v rámci svého práva na odstoupení od smlouvy nevraceli zboží. Upozorňujeme, že pokud zvolíte zbytečně drahý způsob dopravy, můžete mít nárok na doplacení rozdílu a vrácení poštou.
b)
 Rádi bychom také upozornili, že možná budete muset zaplatit náhradu za vrácení zboží bez originálního obalu produktu.
C)
 Výjimečně není právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující Váš individuální výběr či určení nebo které je jednoznačně přizpůsobeno Vašim osobním potřebám.
d)
 Poté, co obdržíme a zkontrolujeme vrácené produkty, obdržíte vrácení kupní ceny. Náklady na instalaci a odstranění zboží, jakož i další služby/práce, které jste si u nás v souvislosti se zbožím objednali, nelze v případě zrušení proplatit.
E)
 Pokud nám zašlete zboží zpět bez dalšího vysvětlení, předpokládáme, že chcete využít svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z obratu. Další náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně. Rozhodující jsou ceny platné v den objednávky. Pokud dojde mezi objednávkou a dodáním k Vám k opravě cen u Vámi objednaných produktů směrem dolů, na vzniklý cenový rozdíl Vám na požádání vystavíme dobropis ve výši rozdílu.
4.2
 U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které musí nést zákazník. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.
4.3
 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.
4.4
 Při platbě platební metodou nabízenou společností PayPal je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen: „PayPal“), za platnosti PayPal – Podmínek použití, dostupných na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – za podmínek pro platby bez účtu PayPal, viditelné pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Zboží je doručováno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při objednávce prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je rozhodující dodací adresa uvedená v internetovém objednávkovém formuláři. Jakmile bude platba přijata prostřednictvím příslušného platebního prostředku, bude zboží okamžitě odesláno.
5.2
 Pokud přepravní společnost odešle zaslané zboží zpět prodejci, protože doručení zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, uplatní-li zákazník své právo na odstoupení od smlouvy účinně, neodpovídá-li za okolnost, která vedla k nemožnosti dodání, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže prodávající oznámil poskytnutí služby v přiměřené výši. času předem.
5.3
 Vystupuje-li zákazník jako podnikatel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající odevzdá věc dopravci, dopravci nebo osobě či instituci jinak odpovědné za provedení zásilka. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží až předáním zboží zákazníkovi nebo oprávněnému příjemci. Odchylně od toho přechází na zákazníka pro spotřebitele také nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží, jakmile prodávající předá věc dopravci, dopravci nebo osobě či instituci, která je jinak odpovědná za provedení přepravou, pokud zákazník pověřil přepravce, přepravce nebo jinou osobu či instituci odpovědnou za provedení zásilky a prodávající tuto osobu nebo instituci zákazníkovi dříve nejmenoval.
5.4
 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nesprávné dodávky jemu samotnému. To platí pouze v případě, že prodávající není odpovědný za nedodání a uzavřel s dodavatelem konkrétní zajišťovací obchod s náležitou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a protiplnění bude obratem vráceno.
5.5
 Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

6) Výhrada vlastnického práva

6.1 Prodávající si ve vztahu ke spotřebiteli vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.
6.2
 Ve vztahu k podnikatelům si prodávající vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného vyřízení všech reklamací z již probíhajícího obchodního vztahu.
6.3
 Pokud zákazník jedná jako podnikatel, je oprávněn v rámci běžného obchodního styku dále prodávat vyhrazené zboží. Zákazník postupuje veškeré z toho vyplývající pohledávky vůči třetím osobám předem prodávajícímu ve výši příslušné fakturované hodnoty (včetně daně z obratu). Toto přiřazení platí bez ohledu na to, zda bylo vyhrazené zboží dále prodáno bez zpracování nebo po něm. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávky i po postoupení. Oprávnění prodávajícího vymáhat pohledávky sám zůstává nedotčeno. Prodávající však nebude vymáhat pohledávky, pokud zákazník plní své platební povinnosti vůči prodávajícímu, není v prodlení s platbou a nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

Pokud je zakoupená věc vadná, platí zákonná odpovědnost za vady. Bez ohledu na to platí následující:
7.1
 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel,

 • prodávající má na výběr druh doplňkového plnění;

 • u nového zboží je promlčecí doba pro vady jeden rok od přechodu nebezpečí;

 • v případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad zásadně vyloučeny;

 • promlčecí lhůta znovu neběží, dojde-li v rámci odpovědnosti za vady k náhradní dodávce.                            

7.2 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je promlčecí lhůta pro nároky z vad použitého zboží jeden rok od dodání zboží zákazníkovi s omezením podle následujícího odstavce.
7.3
 Omezení odpovědnosti a zkrácení promlčecí doby uvedené ve výše uvedených odstavcích neplatí

 • na věci, které byly na stavbě použity k obvyklému účelu a způsobily její vadu,

 • pro nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany zákazníka, jakož i

 • v případě, že prodávající vadu podvodně zamlčel.                                                   

7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro regresní právo podle § 478 BGB zůstávají nedotčeny.
7.5
 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu § 1 HGB, vztahuje se na něj obchodní povinnost zkoumat a oznamovat vady podle § 377 HGB. Pokud zákazník nesplní tam upravené oznamovací povinnosti, zboží se považuje za schválené.
7.6
 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Odpovědnost

Prodávající odpovídá zákazníkovi za všechny smluvní, kvazi-smluvní a zákonné, včetně deliktních nároků na náhradu škody a náhradu nákladů následovně:
8.1
 Prodávající je plně odpovědný z jakéhokoli právního důvodu

 • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti,

 • při úmyslném nebo nedbalostním ublížení na životě, končetině nebo zdraví,

 • na základě příslibu záruky, není-li v tomto ohledu dohodnuto jinak,

 • z důvodu povinného ručení jako podle zákona o odpovědnosti za výrobek.                                                            

8.2 Pokud prodávající z nedbalosti poruší podstatnou smluvní povinnost, je odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu, pokud není odpovědnost neomezená v souladu s výše uvedeným odstavcem. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, které smlouva ukládá prodávajícímu podle svého obsahu k dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník může pravidelně spolehnout. .
8.3
 Odpovědnost prodávajícího je mimochodem vyloučena.
8.4
 Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich stránkách. Nároky z odpovědnosti vůči prodávajícímu, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny za předpokladu, že nedošlo k prokazatelnému úmyslnému nebo hrubě nedbalému existuje chování na straně prodávajícího. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit publikování.
8.5
 Prodávající nemůže nést odpovědnost za zpoždění nebo škody způsobené vyšší mocí, jako jsou vlivy prostředí, útoky hackerů, systémové chyby atd.

9) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

10) Jurisdikce

Pokud zákazník vystupuje jako obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy místo podnikání prodávajícího. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je pro všechny spory vyplývající z této smlouvy výlučným místem soudní příslušnosti místo podnikání prodávajícího, pokud lze smlouvu nebo nároky vyplývající ze smlouvy přičíst profesionálnímu, popř. obchodní činnost. Ve výše uvedených případech je však prodávající vždy oprávněn se odvolat k soudu v sídle zákazníka.

11) Alternativní řešení sporů

11.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.
11.2
 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

bottom of page